به افق دنیا | وبلاگ امیرحسین فقیهی وبلاگ شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ به افق دنیا ■ تحریرات امیر حسین فقیهی
من نیستم، تو نیستی، او هست. و این آخرین حرف است

همین "من" کار رو خراب کرده!‎

جمعه ۲۶ آذر ۸۹
نشسته بودم کنار پسر داییم.
با هم حرف میزدیم.
از چیزی شاکی بودم.
میان حرف‌ها گفتم: «من»
زیر لب گفت: همین "من" کار رو خراب کرده.
دیدم راست میگه.
همین!