وب‌سایت شخصی امیر حسین فقیهی وب‌سایت شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ نوشته‌های امیر حسین فقیهی
رضاً برضاک

جشن سال نو

شنبه 25 آذر 91
چند روز بیشتر از سال تحویل نگذشته بود. آن‌هایی که می‌بایست، راهیِ بیابان شدند.
چند روز اول، فقط جشن بود و پایکوبی. روزهای آخر اما گرمای بیابان بود که امان ازشان گرفته بود.
حواسشان نبود یا نمی‌خواستند حواسشان باشد. حواسشان شاید به سال نو بود یا وعده و وعیدهای سر خرمنی که به خاطرش به این بیابان سوزان آمده بودند.
آخرین روز بود که یک نفر از آن میان به خودش آمد. حر پسر ریاحی بود که سپاه کفر را رها کرد و به حسین پیوست...